Prawa i obowiązki komornika 

Prawa i obowiązki komornika 

Wbrew powszechnemu przekonaniu komornik piaseczno to nie urzędnik państwowy, ale funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Zajmuje się prowadzeniem postępowań egzekucyjnych. Do jego obowiązków należy realizowanie orzeczeń sądów, a więc egzekucji komorniczych. Dąży on do uzyskiwania należności z majątku dłużnika. Do czynności egzekucyjnych przystąpić może jednak tylko w przypadku, gdy sąd wyda stosowny tytuł wykonawczy. 

Godziny pracy komornika 

Komornik w Piasecznie powinien dostosować się w tym przypadku do miejscowych warunków. Przyjmuje się jednak, że kancelaria komornicza minimum jeden dzień  w tygodniu powinna być dostępna dla interesantów po południu. Dodatkowo komornik musi wyznaczyć dni i godziny, w których interesantów przyjmuje osobiście. W sprawach pilnych powinien być do ich dyspozycji również poza wyznaczonymi porami. Jeśli sprawa jest nagląca, przyjmowanie interesantów odbywać się może także w niedziele i święta. 

Komornik swoją pracę wykonywać może w dni robocze i święta od 7 do 21. Na wykonywanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy czy w godzinach nocnych potrzebna jest mu zgoda prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Po 21 można natomiast kontynuować czynności rozpoczęte wcześniej, o ile ich przerwanie utrudnić może cały proces egzekucji. 

Podstawowe obowiązki komornika

W praktyce zdecydowana większość obowiązków komornika wynika z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz z kodeksu postępowania cywilnego. Podstawowym obowiązkiem każdego komornika jest postępowanie zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami etyki społecznej. Krajowa Rada Komornicza posiada własny Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. 

Komornik musi przestrzegać pewnych przepisów, które dotyczą przedmiotów wolnych od zajęcia, zachowania tajemnicy czy prowadzenia egzekucji w sposób mało uciążliwy dla dłużnika. Dodatkowo komornik powinien cały czas podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Co roku składa on oświadczenie o swoim stanie majątkowym, którego treść jest niejawna. Dodatkowo podjęcie innego zajęcia czy zatrudnienia przez komornika jest obwarowane wieloma warunkami. 

Jak działa komornik?

Komornik w Piasecznie po uzyskaniu przez wierzyciela sprawy, wcale nie ma obowiązku badania, czy zachodzi podstawa do wszczęcia egzekucji. Jest to bowiem zadanie sądu. Komornik natomiast poprzez swoje działania dążyć powinien do wykonania orzeczenia sądu, czyli wyegzekwowania konkretnej kwoty pieniędzy. W praktyce egzekucja prowadzona bywa z wynagrodzenia za pracę, ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych. Komornik powinien przy tym zawiadomić dłużnika o wszczęciu egzekucji. Warto jednak pamiętać, że porozumienie czy zawieszenie egzekucji zależy nie od komornika, ale od wierzyciela. 

 

Komornik ma 4 dni na przekazanie osobie uprawnionej wyegzekwowanych należności. Jeśli dojdzie do opóźnienia, musi zapłacić stosowane odsetki od uzyskanych kwot, które nie zostały rozliczone w terminie. Jeśli komornik sam nie może określonych czynności wykonać, może zlecić je swoim zastępcom, a więc innemu komornikowi bądź asesorowi komorniczemu. 

Prawa i obowiązki komornika 

Podobne artykuły